Všeobecné obchodní podmínky InvestičníZlato.cz s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti InvestičníZlato.cz s r.o., sídlem Černokostelecká 2020/20, Praha 10, 100 00, identifikační číslo: 047 515 82, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253030 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.zlatak.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dál „webové rozhraní obchodu“). 
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese  www.zlatak.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek je účinná dnem zveřejnění změněného znění obchodních podmínek na www.zlatak.cz. Kupní smlouva se řídí zněním obchodních podmínek platným v den učinění (odeslání) objednávky kupujícího v souladu s těmito obchodními podmínkami; toto neplatí v případě změny obchodních podmínek, které vyplývají ze změny obecně závazných právních předpisů.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce a v uživatelském účtu a za případné škody či náklady vzniklé na straně prodávajícího z důvodu uvedení nesprávných údajů kupujícím.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a všech informací týkajících se transakcí provedených v rámci webového rozhraní, zejména pak čísla objednávky a jiné podobné identifikátory, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu vzniklou kupujícímu z důvodu jednání třetích osob.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet i bez předchozího oznámení kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo prodávající nabude důvodnou pochybnost o tom, že kupující jedná nebo hodlá jednat v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 6. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 III. Základní pojmy

 1. Zboží“ nebo také „zlaté slitky“ a/nebo „stříbrné slitky“ – zlaté slitky s podílem zlata 99.99% (označováno též jako 999.9) a stříbrné slitky s podílem stříbra 99.9% a vyšším (označováno jako 99.9+).
 2. Ryzost slitku“ – vyjadřuje podíl zlata ve slitku.
 3. Fixace ceny“ – stanovení konečné kupní ceny Zboží. Není-li smluveno jinak, Fixaci ceny provádí Kupující v on-line rozhraní, zpřístupněném mu Prodávajícím, po úhradě Zálohové platby.
 4. Fixační časy“ – časové rozpětí, ve kterém lze provádět Fixace ceny. Fixační časy stanovuje Prodávající.
 5. Spotová cena“ – je aktuální cena Zboží, uvedená na webových stránkách v ceníku a na detailu Zboží. Touto cenou se ocení Zboží při Fixaci ceny. Mimo Fixační časy jde o cenu orientační. Spotová cena se stává Kupní cenou pouze Fixací ceny.
 6. Kupní cena“ – je konečná cena Zboží, za kterou se prodávající zavazuje dodat Zboží kupujícímu. Jde o cenu nastavenou produktům v objednávce při Fixaci ceny.
 7. Kupní cena nezahrnuje náklady na balení, dopravu Zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
 8. „Odběrné místo“ – místem pro osobní odběry Zboží je výdejní místo společnosti na adrese Černokostelecká 2020/20, Praha 10.
 9. Místo dodání“ – místo, které určí kupující v objednávce Zboží jako místo pro dodání objednaného Zboží, ve kterém se kupující zavazuje Zboží převzít. Místem dodání může být pouze místo nacházející se na území České republiky. Místem dodání může být Odběrné místo.
 10. Bankou“ – banka, u níže je veden bankovní účet prodávajícího, který je určen pro platby zálohy na Kupní cenu a doplatku Kupní ceny Zboží.
 11. Záloha“ – peněžní částka v českých korunách, která je určena jako procentuální část ze Spotové ceny Zboží, platné k času vytvoření objednávky, která bude započtena na Kupní cenu určenou v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 12. Doplatek“ – peněžní částka v českých korunách, která představuje rozdíl mezi Kupní cenou a Zálohou navýšená o náklady na dopravu Zboží kupujícímu.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení Spotových cen jednotlivého nabízeného Zboží. Ceny uvedeny u jednotlivého Zboží jsou Orientačními cenami, nikoli závaznými či nabídkovými cenami (viz Základní pojmy výše). Ceny stříbrných i zlatých slitků jsou konečné. U Zboží jsou dále uvedeny zejména tyto údaje:
  1. Ryzost slitku
  2. hmotnost slitku v gramech či kilogramech
  3. Spotová cena

ZOBRAZENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

 1. Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). V objednávkovém formuláři je kupující povinen vyplnit alespoň údaje, jež jsou označeny v objednávkovém formuláři hvězdičkou jako povinné údaje. Nejsou-li vyplněny všechny povinné údaje v objednávce, objednávka se považuje za neučiněnou a webové rozhraní takovou objednávku nepřijme, o čemž bude osoba provádějící objednávku informována. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu teprve kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, spolu se zasláním platebních údajů k úhradě zálohy, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Odesláním objednávky kupujícím a jejím následným potvrzením prodávajícím nedochází k uzavření kupní smlouvy a prodávající není ještě povinen dodat kupujícímu Zboží uvedené v odeslané objednávce a současně z učiněné objednávky kupujícímu nevznikají žádné povinnosti, ani povinnost platit Zálohu či po úhradě Zálohy provést Fixaci ceny.
 5. Kupní smlouva, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat Zboží objednané kupujícím, je uzavřena momentem, kdy jsou splněny tyto podmínky: (i) prodávající potvrdil kupujícímu přijetí řádně vyplněné objednávky a (ii) kupující zaplatil Zálohu uvedenou v potvrzené objednávce/potvrzení objednávky (připsáním celé částky odpovídající výši Zálohy na účet prodávajícího, příp. převzetím této částky prodávajícím při platbě v hotovosti) ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání řádně vyplněné objednávky (dále jen „Lhůta splatnosti zálohy“).
 6. NA ZÁKLADĚ UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN ZPŘÍSTUPNIT KUPUJÍCÍMU ON-LINE ROZHRANÍ, VE KTERÉM MŮŽE PROVÉST FIXACI CENY
 7. NA ZÁKLADĚ FIXACE CENY JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU DOPLATKOVOU FAKTURU S VYČÍSLENÍM VÝŠE DOPLATKU
 8. NA ZÁKLADĚ FAKTURY JE KUPUJÍCÍ POVINEN PRODÁVAJÍCÍMU ZAPLATIT KUPNÍ CENU (DOPLATEK) A ZBOŽÍ OD PRODÁVAJÍCÍHO ŘÁDNĚ A VČAS PŘEVZÍT.
 9. NA ZÁKLADĚ ÚHRADY DOPLATKU JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN KUPUJÍCÍMU DODAT ZBOŽÍ DLE OBJEDNÁVKY
  1. Zvláštním případem je zaslání zboží na dobírku a platba při osobním odběru. V takovém případě je Prodávající povinen expedovat Zboží / připravit k odběru před úhradou doplatku.
 10. Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě dle dostupnosti uvedené u Zboží v době Fixace ceny, ne však dříve než kupující zaplatí Doplatek Kupní ceny v souladu s těmito obchodními podmínkami a náklady na dopravu Zboží kupujícímu. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího dnem, kdy byl kupující povinen si Zboží převzít. Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí Zboží kupujícím.
 11. Za okamžik připsání zálohy na účet prodávajícího se v případě standardního bezhotovostního převodu považuje identifikace přijaté platby prodávajícím, potvrzená zasláním potvrzení o přijetí zálohy na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího. Prodávající je povinen neprodleně informovat Kupujícího o identifikaci připsání Zálohy na účet prodávajícího. Pokud nedojde k potvrzení přijetí platby do tří pracovních dnů od odeslání platby, kupující je povinen neprodeleně kontaktovat prodávajícího.
 12. Po dohodě smluvních stran lze za okamžik připsání zálohy považovat i dodání potvrzení o odeslání platby z banky kupujícího.
 13. Není-li Záloha na Kupní cenu zboží ve výši určené v potvrzení objednávky zaplacena ve Lhůtě splatnosti zálohy, objednávka Zboží učiněná kupujícím se považuje za neučiněnou a kupní smlouva není uzavřena.

V. FIXACE CENY

 1. Fixaci ceny provádí Kupující v on-line rozhraní na webových stránkách Prodávajícího. Fixace ceny se provádí stisknutím tlačítka, které začíná textem "Koupit za" následovaným aktuální celkovou Spotovou cenou objednávky. Ceny se v tomto rozhraní mění automaticky jednou za minutu. S Fixací ceny se současně vystavuje Doplatková faktura s vyčíslením Doplatku , tj. rozdílu Kupní ceny a uhrazené zálohy.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a pro jednání při plnění této smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Platební podmínky

 1. Zálohu a Doplatek dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na Odběrném místě, pokud výše zálohy nepřesahuje 250.000,- Kč (slovy dvěstě sedmdesát tisíc korun českých), resp. 15.000,- EUR (slovy patnáct tisíc euro)
  2. bezhotovostně v českých korunách převodem na účet prodávajícího č. 6604751582 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
  3. bezhotovostně v EUR převodem na účet prodávajícího č. 3104751582 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Doplatek ve výši rozdílu Kupní ceny a uhrazené Zálohy je na základě uzavřené kupní smlouvy splatný do 2 pracovních dnů od doručení faktury kupujícímu. V případě platby doplatku v hotovosti při převzetí Zboží, či v případě zaslání na dobírku, je doplatek splatný při převzetí Zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat Zálohu a Doplatek (Kupní cenu) společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného na fakturách. 
 4. Odchylně od ustanovení § 53 odst. 8) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednaly, že kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy před Fixací ceny bez uvedení důvodu, v takovém případě má Prodávající povinnost bez zbytečného odkladu Kupujíímu vrátit zaplacené Zálohy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s úhradou doplatku kupní ceny řádně a včas; toto právo je prodávající oprávněn vykonat nejpozději do 3 dnů ode dne marného uplynutí lhůty k zaplacení Doplatku. Zaplatí-li kupující Doplatek do okamžiku odeslání odstoupení prodávajícím, právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy zaniká. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, nepřevezme-li kupující v souladu s kupní smlouvou řádně a včas. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od kupní smlouvy se musí učinit písemně nebo emailem a odeslat doporučeným dopisem na adresu/emailovou zprávou na emailovou adresu druhé smluvní strany. V případě odstoupení emailem, se oznámení o odstoupení považuje za doručené v den jeho odeslání, je-li odesláno do 17 hod v pracovní den, jinak se považuje za doručené v nejbližší následující pracovní den. V případě odstoupení písemným oznámením doručovaným na adresu druhé smluvní strany se považuje oznámení o odstoupení za doručené druhým dnem po jeho odeslání, ledaže bylo skutečně doručeno dříve; v takovém případě platí za den doručení den skutečného doručení.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Dle ustanovení § 53 odst. 8) písm. b) zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, není Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu po Fixaci ceny (vystavení Doplatkové faktury), neboť investiční slitky jsou zbožím, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 2. V případě zániku kupní smlouvy odstoupením kupujícího dle těchto obchodních podmínek má prodávající nárok na paušální náhradu nákladů spojených se zajištěním plnění na základě kupní smlouvy, které se určí jako rozdíl kupní ceny dle kupní smlouvy a aktuální Spotové ceny stejného Zboží v 9:00 prvního dne účinnosti odstoupení od kupní smlouvy navýšený o 5 % procent kupní ceny. Není-li první den účinnosti pracovním dnem, využije se pro výpočet Spotová cena v 9:00 nejbližšího pracovního dne po účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn započíst částku náhrady nákladů/smluvní pokuty, na níž mu v případě vznikne nárok v souladu s těmito obchodními podmínkami, proti záloze zaplacené kupujícím na kupní cenu. Zálohu sníženou o tuto částku je prodávající povinen vrátit kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 4. Maximální výše prostředků vrácených kupujícímu je rovna záloze.
 5. Na zboží se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců, tato záruka se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením zboží, nesprávným zacházením se zbožím atp. Práva z vad zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Případně zjištěné vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávky, u kterých je více než trojnásobně překročena splatnost vystavených dokladů.

VIII. Dodací podmínky

 1. Protože výrobu Zboží zajišťuje externí dodavatel, nelze vyloučit, že z důvodů na jeho straně nebude schopen prodávající Zboží dodat ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Pokud se prodávající dozví, že dodací lhůta Zboží dle uzavřené kupní smlouvy nebude dodržena, bude o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího společně s informací, kdy by měl být schopen Zboží dodat. V takovém případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy dle bodu VIII. písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Toto právo je kupující povinen vykonat nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o tom, že dodací lhůta nebude dodržena; jinak právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ustanovení zaniká.
 2. Kupující a prodávající se kdykoli mohou dohodnout na změně kupní smlouvy, včetně změny dodací lhůty, výměny objednaného Zboží za jiné atd. Změnu kupní smlouvy jsou povinny prodávající a kupující sjednat emailem prostřednictvím emailových adres, které si pro tento účel vzájemně vyměnili při uzavírání kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn dočasně pro splnění závazku dle Kupní smlouvy dodat Kupujícímu Zboží v jiné formě (dále jen Náhradní plnění), za splnění následujících podmínek
  1. Celková hmotnost i ryzost drahých kovů v Náhradním plnění je stejná jako hmotnost drahých kovů v Objednávce
  2. Zboží specifikované v Objednávce bude připravené k výměně za Náhradní plnění nejpozději do 3 měsíců od Objednávky (dále jen Výměna) .
   1. Za termín splnění této podmínky se bere první termín, od kterého je Výměna připravena na Odběrném místě nebo
   2. První termín, který Prodávající nabídne  k provedení Výměny na adrese Kupujícího. Na výměnu na dodací adrese má Kupující nárok
  3. Prodávající ani Kupující nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících s Výměnou.

IX. Způsoby a ceny dopravy

 1.  Způsoby dopravy:
  • Jako cenný balík České pošty
  • Osobní odběr v Odběrném místě
 2. Aktuální ceník dopravy je k dispozici na webových stránkách obchodu na adrese www.zlatak.cz/platba-a-doprava.
 3. V případě osobního odběru a nepřevzetí Zboží řádně a ve smluveném termínu má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.05% z celkové Kupní ceny za každý den nad 5 pracovních dnů, kdy Zboží zůstává nevyzvednuté; právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
 4. V případě doručení Českou poštou či kurýrem bezpečnostní agentury je v případě nepřevzetí balíku a vrácení balíku prodávajícímu kupující povinen neprodleně zvolit a uhradit nový způsob doručení; právo prodávajícího na odstoupení od smlouvy a náhradu nákladů vzniklých nepřevzetím Zboží kupujícím tím není dotčeno.
  1. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku před převzetím a nepřebírat ji v případě, že je zásilka viditelně poškozená. V takovém případě je Kupující povinnen bezodkladně informovat Prodávajícího.
  2. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky bezodkladně po jejím převzetí. V případě nesrovnalostí je Kupující povinnen bezodkladně informovat Prodávajího.

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího nebo registrovaného uživatele, které zadá v objednávce či při registraci uživatele na webovém rozhraní pro účely jednání o uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2021.

Za upřesnění těchto VOP se považují i informace zobrazené Kupujícímu v průběhu vytváření objednávky na webových strákách Prodávajícího, a informace na Zálohových a Doplatkových fakturách. Případné nejasnosti týkající se zejména procesu Objednání, Fixace ceny, úhrad Zálohy či Doplatku, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bezodkladně.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Pokud výše uvedené Podmínky nestanoví jinak, řídí se příslušné právní vztahy ustanoveními platného Občanského zákoníku.

Zlato 1461.08 Kč / g Stříbro 16.77 Kč / g Grafy vývoje cen
spot 1861.5 EUR / oz spot 21.363 EUR / oz Kurz 24.413 Kč / EUR
2003.57 USD / oz 22.994 USD / oz Kurz 22.679 Kč / USD
Přihlásit se | Registrovat
Košík je prázdný